RODEN - Roden staat voor een aantal grote (nieuwe) opgaven. Er is dringend behoefte aan nieuwe uitbreidingswijken voor woningbouw. Ook wordt het steeds drukker met verkeer in en rondom het centrum en er is ruimte nodig voor waterberging vanuit andere woonwijken. De opgaven moeten ingepast worden in het al (deels) ingerichte gebied Roden-Zuid.


Wethouder Henk Kosters: ”Een behoorlijk ingewikkelde puzzel die belangrijke keuzes voor de toekomst met zich mee brengt. Van belang is dat vanuit welke opgave je ook redeneert er geen besluiten worden genomen die tot onomkeerbare ingrepen leiden, die op termijn als ongewenst moeten worden gezien. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal richtinggevende keuzes gemaakt en legt die voor aan de gemeenteraad. Na besluitvorming door de gemeenteraad worden omwonenden, bewoners en belanghebbenden betrokken in de keuzes en projecten die voor Roden-Zuid worden opgestart.”

Ruimte voor wonen, verkeer, water, groen en sport
Het gaat dus over meer woningen, over doorgaand verkeer in het centrum en ruimte voor water en sport Die onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. Dit komt deels doordat het gebied al is ingericht en landschappelijke waarde heeft. Er zijn al beginnende gesprekken gevoerd met (belangen)verenigingen. Bovendien zijn er onderzoeken uitgevoerd. Daarmee zijn de wensen, de ruimtebehoeftes en de gebiedskwaliteiten duidelijker geworden. Waar hebben we het dan concreet over?

Woningbouw in Roden-Zuid
Roden heeft behoefte aan een nieuwe uitbreidingswijk woningbouw. Groei van het aantal woningen helpt de druk op de bestaande voorraad te verminderen en levert een positieve bijdrage aan het draagvlak voor voorzieningen (lokale economie, sport, onderwijs, e.d.) en de leefbaarheid in Roden. Het afgelopen jaar zijn een aantal studies gedaan wat mogelijk geschikte locaties zouden kunnen zijn. Voorgesteld wordt te beginnen met woningbouw langs de Norgerweg tussen Noorderkroon en Dorado en (gedeeltelijk) bij de Beukenhoflocatie.

Doorgaand verkeer centrum Roden
Al jaren heeft Roden te maken met veel verkeer in en rondom het centrum. Roden-Zuid vormt een cruciaal onderdeel voor een oplossing rondom dit vraagstuk. Het college stelt de raad voor om een strook grond vrij te houden vanaf de Norgerweg naar de Maatlanden om de mogelijkheid voor een oplossing van dit vraagstuk verder te onderzoeken.

Meer ruimte voor afvoer en berging van water nodig
Vanwege de verandering van het klimaat zijn er steeds meer problemen bij grote hoeveelheden neerslag in een korte periode en in perioden met droogte. Aan de ene kant willen we het water snel afvoeren, aan de andere kant juist opslaan en vertraagd afvoeren en zorgen dat de bodem niet verdroogt. Voor de bestaande wijken moet nu al meer ruimte voor waterberging in Roden-Zuid worden gevonden. Met de toename van woningen in Roden-Zuid vraagt dit nog meer ruimte in dit gebied. De zone rond de Steenbergerloop lijkt hiervoor de meest logische plek.

Sporten in Roden-Zuid
Al jaren wordt er gesport in Roden-Zuid en ook in de toekomst moet er gesport blijven. De wens is (een deel) van de accommodaties te concentreren op een nieuwe plek. Dat zal de komende tijd samen met de verenigingen worden verkend. Daarop vooruitlopend stelt het college voor om samen met de manege ‘De Hulhorst’ te verkennen of verplaatsing naar de Esweg haalbaar is.

Gemeenteraad bespreekt plannen
In november en december bespreekt de gemeenteraad de plannen voor dit gebied en worden er besluiten genomen die bepalend zijn voor het leggen van de ingewikkelde puzzel. Hoe die uitwerking gaat plaatsvinden zal uiteraard in overleg gaan met alle betrokkenen.