RODEN - Het college van burgemeester en wethouders biedt de kaders voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en het brengstation aan de Ekkelkamp in Roden ter beoordeling en besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Een duurzame kijk op bouwen en het innemen van afval staan in deze kaders centraal.


In het nieuwe brengstation ligt de focus op het inzamelen van ‘nieuwe grondstoffen’, ofwel afvalstoffen die voldoende gescheiden zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat er weinig tot geen producten gebracht worden die nog herbruikbaar zijn. Op deze manier moet zo min mogelijk afval overblijven. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld kringloopwinkels en repaircafés. Het nieuwe brengstation wordt dus meer dan alleen een plek om afval te brengen.

Energieneutraal
Het uitgangspunt voor de bouw van de gemeentewerf en het brengstation is circulariteit, waarbij energie opgewekt wordt voor eigen gebruik. Dit houdt in dat zoveel mogelijk gebouwd wordt met hergebruikte materialen en de benodigde elektriciteit voor het gebouw ter plekke duurzaam wordt opgewekt. Het gebouw wordt bovendien niet aangesloten op het aardgasnet. Op deze manier wordt zo energieneutraal mogelijk gebouwd, waarmee aangesloten wordt bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie 2030.

Ontwerper wordt ook beheerder van het gebouw
Het voorstel is om de ontwerper van het project ook de uitvoerder/bouwer te laten zijn én degene die het beheer en onderhoud uitvoert. De zogenaamde ‘Design, Build, Maintain’-constructie. Dit moet leiden tot een ontwerp waarin ook is nagedacht over de bouw en het onderhoud, waarmee er voor gezorgd kan worden dat het milieu zo min mogelijk belast wordt met zo laag mogelijke kosten.

Aanbesteding begin 2021
De gemeente Noordenveld geeft lokale ondernemers graag de kans mee te werken aan haar projecten. Daarom zijn lokale ondernemers ook van harte uitgenodigd om mee te doen aan de marktconsultatie die vooraf gaat aan de niet-openbare Europese aanbesteding. Zo kunnen zij bepalen of zij zich in willen schrijven voor deze aanbesteding. De marktconsultatie vindt nog dit jaar plaats, waarna begin 2021 gestart wordt met het aanbestedingstraject. De consultatie en aanbesteding worden gepubliceerd op Tenderned.

Raad beslist over oude werven en huidig brengstation
De nieuwbouw betekent volgens het voorstel dat de oude werven in Roden, Peize en Norg en het huidige brengstation sluiten. Over dit voorstel moet de raad ook nog een besluit nemen.

Investering en planning
Met de nieuwbouw is een investering gemoeid van 10,7 miljoen euro. Dit bedrag is exclusief subsidies waar mogelijk recht op is. De kaders voor de nieuwbouw worden door het college aan de raad voorgelegd in de oordeelsvormende raadsvergadering van 18 november en in de besluitvormende vergadering van 9 december 2020. Naar verwachting start begin 2021 het aanbestedingstraject en volgt in het tweede of derde kwartaal de ontwerpfase. In het eerste half jaar van 2022 wordt volgens planning gestart met de bouw, waarbij het project eind 2022 mogelijk klaar kan zijn.